علايم معمول آن درد و خون ريزي هنگام اجابت است و بيمار طي اجابت و يا پس از اتمام دچار درد شديد براي چند دقيقه يا حتي چند ساعت شده و غالبا روي دستمال يا كاسه توالت خون مشاهده ميكند. كساني كه دچار شقاق مقعد هستند معمولا بين اجابت ها احساس ناراحتي نميكنند ولي به خاطر ترس از درد , اجابت را به تعويق مي اندازند.